Dyslexie vanuit het perspectief van de Neurologische Chiropractie

Dyslexie (uit het Grieks δυσ- dys- (“beperkt”) en λέξις lexis (“woord”), met andere woorden: beperkt lezen, het is een verzamelnaam die gebruikt wordt voor een aantal aandoeningen, die gepaard gaan met moeilijkheden met taal; lezen en schrijven. Hierbij vormt de geschreven taal vaak het voornaamste probleem. Er zijn talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie te noemen.

Dyslexie is voor het eerst beschreven in 1895. Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft. Wat de oorzaak ook is bij gediagnosticeerde dyslexie, het interpreteren van visuele of auditieve informatie is voor de hersenen het probleem. Bij een milde vorm van dyslexie kunnen de hersenen dit deels of zelfs helemaal compenseren doordat andere hersenfuncties bepaalde taken overnemen. Dit is afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Informatieverwerking.

Zoals gezegd, ontstaat er bij het deel van de hersenen dat zich bezig houdt met taal, problemen bij het proces van informatieverwerking. Dit heeft invloed op de onderliggende vaardigheden cq. competenties die nodig zijn om te leren lezen, schrijven en spellen. De ernst van dyslexie wordt bepaald door de mate van de functiestoornis en de informatieverwerking tussen de twee hersenhelften.

Compensatie

Onderzoek heeft uitgewezen dat een persoon met dyslexie 10 keer meer hersencapaciteit gebruikt bij het verwerken van taal gerelateerde informatie dan een persoon zonder deze problemen. Compenseren is dus belangrijk. Indien men op jonge leeftijd begint met stimulering en training van de hersenen kan dit tot betere compensatie leiden. Bij de leesvaardigheid, spelling en woordenschat zien we, na consequente stimulering en training, verbetering optreden. Belangrijke aspecten die ook meegenomen dienen te worden bij de aanpak van dit probleem is dat dyslexie ook vaak invloed heeft op gehoor, spraak, schrijven en handschrift.

Waar ligt de oorzaak?

De vraag is; “waardoor komt het dat men de letters niet goed kan verwerken en niet kan samenvoegen tot één woord?”.
Dyslexie kan gezien worden als een ontwikkelingsstoornis. De symptomen kunnen per leeftijd verschillend zijn. Ongeveer 2-5% van de schoolgaande jeugd heeft een vorm van dyslexie. Tijdens de schoolperiode wordt op een gegeven moment zichtbaar dat er problemen zijn op het gebied van de taalvaardigheid en volgt er een onderzoek om een volledig beeld te krijgen van de omvang en aard van het probleem. Vaak is de spraakperceptie (spraakwaarneming) goed, maar blijkt dat kinderen met dyslexie, moeite hebben om na te denken over de klankstructuur van gesproken woorden. Deze fonologische problemen stelt het kind moeilijk in staat om te leren de verbinding te leggen tussen klanken en letters van geschreven woorden. Hierdoor hebben de meeste kinderen met dyslexie moeite met de uitspraak; de fonetische benadering bij het lezen.

Niet alleen woordblind.

In tegenstelling tot wat zeer recent werd aangenomen lijkt het niet alleen te maken te hebben met problemen van een specifiek gebied (linker posteriore inferiore temporale kwab) in de hersenschors. Mensen met dyslexie hebben niet alleen problemen met taal maar kunnen tevens problemen hebben met de coördinatie. Zij vertonen motorische stoornissen en kunnen moeite met rekenen (dyscalculi) hebben. Dyslexie komt voor in alle sociale- maatschappelijke categorieën. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie. Grote breinen in de voorgaande eeuwen (Einstein, Leonardo da Vinci) waren immers ook dyslectisch.

Hoe herkent men dyslexie?

Er zijn vaak wel een aantal specifieke kwaliteiten toe te schrijven aan personen met dyslexie. Vaak is de creativiteit in hoge mate aanwezig. Soms constateert men een geweldig lange termijn geheugen, met name voor ervaringen, gebeurtenissen, plaatsen en gezichten. Het korte termijngeheugen is matig te noemen.

Het denken geschiedt primair in beelden en gevoel. Daarnaast zijn er concentratieproblemen, heeft men weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden met persoonlijke organisatie en volgorde(structuur). Bij wiskundige opgaven heeft men vooral moeite met opgaven waar woorden in staan, is het handschrift onleesbaar, de spelling fonetisch en inconsequent. Oogafwijkingen, balans en coördinatieproblemen, wagenziekte en psychische spanningen gaan vaak samen met dyslexie.

Houding- en gedragstoornissen.

Regelmatig zie je bij dyslexie ook gedragsstoornissen, zoals ADHD, ADD en Autisme.
Bij 95% van de kinderen met dyslexie blijkt er een relatie te zijn tussen functionele stoornissen in het bewegingsapparaat en de mate van dyslexie.

Uit onderzoek is gebleken dat het cerebellum (de kleine hersenen) en het evenwichtsorgaan een grote rol spelen bij de verwerking van informatie en de ontwikkeling van de hersenen. Bij kinderen met dyslexie blijkt de asymmetrie, het formaat van de hersenhelften en de verschillen, in relatie te staan tot de functie van het cerebellum.

Neurologische chiropractie belangrijk voor een optimaal resultaat.
Niet alleen lezen vormt een probleem, er is meer nodig om goed in het dagelijkse leven te functioneren. Het is duidelijk dat het verschil tussen de hersenhelften gecompenseerd dient te worden. Een neurologisch chiropractor is in staat dit proces positief te beïnvloeden middels specifieke behandelingen en trainingen.

Behandeling en Training

De neurologische chiropractoren verbonden aan het Functional Brain Institute zijn gespecialiseerd in het constateren van neurofysiologische disfuncties en deze te behandelen met een geïntegreerde aanpak van verschillende stimulaties. Hierbij kan men denken aan balans-, coördinatie-, concentratie-, oog-, licht- en geluids-oefeningen. Elk onderdeel wordt volledig en specifiek afgestemd op de individuele behoeften.

Wanneer u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, kunt u bij ons instituut terecht voor een chiropractisch neurologisch onderzoek.
Wanneer er reeds onderzoek is gedaan en dyslexie vastgesteld is, kunnen desbetreffende chiropractoren de behandelmogelijkheden onderzoeken. Hierbij wordt onderzocht of men in aanmerking komt om aan ons dyslexieprogramma deel te nemen. Dit programma heeft ten doel om betere leerprestaties te verwerven maar ook bij een kind meer zelfvertrouwen op te bouwen. Deze aspecten vormen de basis voor ontwikkeling van ieder kind.

Ref.:

 • The role of the cerebellum in cognition and behavior: a selective review.
  J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 12, 193-8. Rapoport, M., van Reekum, R., & Mayberg, H. (2000).
 • Cerebellar deficiency model of dyslexia upheld.
  Clinical Psychiatry News, January 2000. Coffin J. M., Ph.D., King’s College, PA (2000).
 • Association of abnormal cerebellar activation with motor learning difficulties in dyslexic adults.
  Lancet, 353, 1662-7. Nicolson, R. I., Fawcett, A. J., Berry, E. L., Jenkins, I. H., Dean, P., & Brooks, D. J. (1999).
 • Does the cerebellum contribute to cognitive aspects of speech production? A functional magnetic resonance imaging (fMRI) study in humans.
  Neurosci Lett, 247, 187-90. Ackermann, H., Wildgruber, D., Daum, I., & Grodd, W. (1998).
 • Metabolic abnormalities in developmental dyslexia detected by 1H magnetic resonance spectroscopy.
  Lancet, 351, 1849-52. Rae, C., Lee, M. A., Dixon, R. M., Blamire, A. M., Thompson, C. H., Styles, P., Talcott, J., Richardson, A. J., & Stein, J. F. (1998).
 • The cerebellar cognitive affective syndrome.
  Brain, 121, 561-79. Schmahmann, J. D., & Sherman, J. C. (1998).
 • Attentional activation of the cerebellum independent of motor involvement.
  Science, 275, 1940-3. Allen, G., Buxton, R. B., Wong, E. C., & Courchesne, E. (1997).
 • Cerebellar size and cognition: correlations with IQ, verbal memory and motor dexterity.
  Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol, 10, 1-8. Paradiso, S., Andreasen, N. C., O’Leary, D. S., Arndt, S., & Robinson, R. G. (1997).
Overige behandelingen:
© Copyright 2020 Functional Brain Institute. Privacy & Disclaimer